sobota, 13 czerwca 2009

Rozwiązanie spółki

Zob. Kodeks Spółek Handlowych

Rozwiązanie sp. powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie (wyjątek:
  milczące przedłużenie = sp. uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników).
 2. jednomyślna uchwała wspólników,
 3. ogłoszenie upadłości sp.,
 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 5. wypowiedzenie um. sp. przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 6. prawomocne orzeczenie sądu.

W ww przypadkach należy przeprowadzić likwidację sp., chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności.

W przypadku wypowiedzenia umowy sp. przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia upadłości wspólnika porozumienie w sprawie zakończenia działalności sp. po zaistnieniu powodu rozwiązania sp. wymaga zgody odpowiednio wierzyciela lub syndyka.

Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa sp. stanowi inaczej. Na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk. Sąd rejestrowy może natomiast, z ważnych powodów, na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej interes prawny, ustanowić likwidatorami tylko niektórych spośród wspólników, jak również inne osoby.

Likwidację sp. należy zgłosić do KRS.

Zgłoszenie zawiera:

 • otwarcie likwidacji,
 • nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy,
 • sposób reprezentowania sp. przez likwidatorów i

Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów.

Likwidację prowadzi się pod firmą sp. z dodaniem oznaczenia "w likwidacji".

Obowiązki likwidatorów:

powinni zakończyć bieżące interesy sp., ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek sp.. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku,

sporządzić bilans rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. W przypadku gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień kończący każdy rok obrotowy.

Z uzyskanego majątku sp. spłaca się przede wszystkim zobowiązania sp. oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych.

Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy sp.. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku.

Rzeczy wniesione przez wspólnika do sp. tylko do używania zwraca się wspólnikowi w naturze.

Jeżeli majątek sp. nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a w ich braku - w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie.

W przypadku niewypłacalności jednego ze wspólników, przypadającą na niego część niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim samym stosunku.

Likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie sp. z rejestru. W przypadku rozwiązania sp. bez przeprowadzenia likwidacji, obowiązek złożenia wniosku ciąży na wspólnikach. Księgi i dokumenty rozwiązanej sp. należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub O3 na min. 5 lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub O3, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy.

Rozwiązanie sp. następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru.

W przypadku ogłoszenia upadłości sp. jej rozwiązanie następuje po ukończeniu postępowania upadłościowego; wniosek o wykreślenie sp. z rejestru składa syndyk, z wyłączeniem sytuacji gdy postępowanie kończy się układem lub zostaje z innych przyczyn uchylone albo umorzone.

Spółka jawna è FORUM

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl

Założenie spółki

Zob. Kodeks Spółek Handlowych

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Forma um. sp. =
na piśmie pod rygorem nieważności.

Um. sp.j. powinna zawierać:

 • firmę i siedzibę sp.,
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
 • przedmiot działalności sp.,
 • czas trwania sp., jeżeli jest oznaczony.

Zgłoszenie do KRS powinno zawierać:

 • firmę, siedzibę i adres,
 • PKD,
 • dane wspólników,
 • dane osób uprawnionych do reprezentowania sp.,
 • sposób reprezentacji.

Załączniki:

 • wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty

Opłaty:

 • 750 zł - opłat sądowa,
 • 500 zł - ogłoszenie w MSiG.

Spółka jawna è FORUM

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl

Rozwiązanie spółki

Zob. Kodeks Spółek Handlowych


(art. 58 ksh).

Rozwiązanie sp. j. powodują (zamknięty katalog):

 1. przyczyny przewidziane w umowie sp.,
 2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
 3. ogłoszenie upadłości sp.,
 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 5. wypowiedzenie um. sp. przez wspólnika lub wierzyciela,
 6. prawomocne orzeczenie sądu.

Nie można w drodze um. ustalić, że niektóre z ww. przyczyn nie będą stanowić podstawy rozwiązania sp.

Nastąpienie zdarzeń powodujących rozwiązanie sp. = wejście sp. w fazę likwidacji (wyjątki: milczące przedłużenie i utrzymanie sp., a ponadto przeprowadzenie likwidacji nie jest obligatoryjne, wspólnicy mogą uzgodnić inny sposób zakończenia działalności sp.).rozpoczęcie likwidacji (sp. nie ulega ona automatycznemu ,,zgaśnięciu"). Rozwiązanie sp. jawnej jest czymś innym niż ustanie bytu sp. (ten ostatni przypadek ma miejsce po zakończeniu likwidacji lub postępowania upadłościowego i wykreśleniu sp. z rejestru przedsiębiorców).

Rozwiązanie sp. należy ujawnić w KRS, firma + dodatek ,,w likwidacji".

Rozwiązanie sp. może nastąpić:

 1. z mocy ustawy:
 • ogłoszenie upadłości sp. (ogłoszenie upadłości sp. j. ≠ ogłoszenie upadłości wspólników),
 • śmierć wspólnika ogłoszenie upadłości wspólnika.

Wspólnicy mogą przewidzieć w umowie, że w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości wspólnika = sp. będzie trwać nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami. Umowę taką można zawrzeć po śmierci wspólnika lub ogłoszeniu upadłości wspólnika.

 1. z woli wspólników :
 • jeżeli wspólnicy już w umowie sp. postanowili, że nastąpienie oznaczonych zdarzeń (np. termin, zamierzony cel gospodarczy, niekorzystna zmiana warunków prowadzenia przedsiębiorstwa) spowoduje rozwiązanie sp., na co zezwala im wyraźnie art. 58 pkt 1 ksh Skoro ksh nie precyzuje przyczyn, um. sp. powinna to czynić, ponadto um. powinna precyzować, czy nastąpienie przyczyny wskazanej w umowie pociąga za sobą bezpośrednio (automatycznie) rozwiązanie sp., czy też okoliczność ta powinna być jeszcze stwierdzona uchwałą wspólników. Ponadto wspólnicy mogą w umowie przewidzieć okoliczności, których nastąpienie daje oznaczonemu wspólnikowi podstawę do wypowiedzenia sp.. Wspólnicy mogą postanowić w umowie sp., iż jej rozwiązanie nastąpi w razie podjęcia przez wspólników większością głosów uchwały o rozwiązaniu sp..
 • w każdym momencie wspólnicy mogą postanowić jednomyślną uchwałą, iż rozwiązują swoją sp. na podstawie art. 58 ksh W takim przypadku bez znaczenia jest, czy konkretną przyczynę rozwiązania sp. przewidziano już w umowie zawiązującej sp..
 1. wypowiedzenie sp. przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika – wypowiedzenie następuje poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli osoby uprawnionej do dokonania wypowiedzenia (tzw. uprawnienie kształtujące). Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jest ono kierowane do wspólników jako stron um. albo do wspólnika uprawnionego do reprezentowania sp.. Oświadczenie jest złożone z chwilą, gdy doszło do adresatów. Należy pamiętać, że wypowiedzenie sp. jawnej przez poszczególnych wspólników nie powoduje rozwiązania sp., jeżeli wspólnicy, mimo wypowiedzenia, przedsiębiorstwo sp. nadal prowadzą. Ponadto pomimo wypowiedzenia sp. przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika sp. trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli um. sp. tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.

  Wypowiedzenie może być dobrowolne (przez wspólnika - na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego) lub przymusowe (przez wierzyciela - gdy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, jeżeli termin przewidziany w umowie był krótszy wierzyciel może skorzystać z tego terminu), dotyczy to również sytuacji gdy sp. została zawiązana na czas oznaczony.

  Gdy um. zawarta jest na czas nieoznaczony wypowiedzenie musi nastąpić na 6 m-cy przed końcem roku obrotowego (gdy rok obrotowy = kalendarzowemu – do 31 czerwca). Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej, należy je złożyć pozostałym wspólnikom lub wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania sp.. Wypowiedzenie sp. na czas określony możliwe jest tylko w sytuacji gdy um. sp. lub uchwała wspólników to przewiduje, nie dotyczy to jednak wypowiedzenia przez wierzyciela.

 2. rozwiązanie sp. przez sąd – ksh przewiduje dwa takie przypadki: rozwiązanie sp. przez sąd (z ważnych powodów) na wniosek któregokolwiek ze wspólników oraz przyznanie (również z ważnych powodów) jednemu ze wspólników sp. składającej się z 2 wspólników prawa do przejęcia majątku sp. powodującego rozwiązanie sp.. Należy pamiętać, że w pierwszym przypadku jeżeli ważny powód zachodzi wyłącznie po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek pozostały wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze sp. (art. 63 § 2 ksh). Postanowienia te mają charakter ius cogens.


 

Biorąc pod uwagę różnice pomiędzy rozwiązaniem sp., a wystąpieniem z niej wspólnika należy wskazać, że to ostatnie jest zdarzeniem prawnym powodującym, że wspólnik traci swoje członkostwo w spółce jednakże sp. nadal istnieje (chyba że zostaje 1 wspólnik), podczas gdy, rozwiązanie sp. jest zdarzeniem odnoszącym się do wszystkich wspólników i samej sp..

Spółka jawna è FORUM

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl

Reprezentacja

Zob. Kodeks Spółek Handlowych

Czy można ograniczyć prawo reprezentowania sp. j. wobec O3 - proszę omów reprezentację tej sp.

Nie, nie można
ograniczyć prawa wspólnika do reprezentowania sp. wobec O3 (takie ograniczenie między wspólnikami nie wywołuje skutków prawnych na zewnątrz. Wspólnik naruszający zobowiązanie może odpowiadać na zasadzie art. 471 kc i następne).

Natomiast możliwe jest:

 1. całkowite pozbawienie wspólnika prawa do reprezentowania sp.:
  1. w umowie spółki
  2. orzeczeniem sądu z ważnych powodów,
 2. wprowadzenie ograniczeń co do sposobu reprezentacji.

Reprezentacja = kompetencja do składania i przyjmowania oświadczeń woli w stosunkach zewnętrznych ze skutkiem dla sp. Dot. ona wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.

Obok wspólników sp. reprezentować mogą tylko prokurenci, pełnomocnicy i ewentualnie przedstawiciele ustawowi: kurator, likwidator. Katalog podmiotów uprawnionych do reprezentowania jest zamknięty.

Zasadą jest, że każdy wspólnik ma prawo reprezentować sp. Jest to jego prawo, a nie obowiązek.

Prawo reprezentacji sp. może być:

 • odjęte wspólnikowi z ważnych powodów (art. 30 § 2 ksh)
 • może nie przysługiwać ze względu na brak zdolności do czynności prawnych (wiek, ubezwłasnowolnienie).

Całkowite pozbawienie prawa do reprezentowania sp. – może nastąpić:

 1. na mocy um. sp. - zostało to przewidziane bezpośrednio w umowie sp., gdyż wspólnik przykładowo nie był zainteresowany reprezentowaniem sp., a jedynie udziałem w zyskach.
 2. na mocy orzeczenia sądu, ale w tym wypadku tylko z ważnych powodów - (m.in. niezdolność umysłowa, rażące niedbalstwo przy wykonywaniu kompetencji, prowadzenie działalności konkurencyjnej, "malwersacje"). Z żądaniem do sądu może wystąpić każdy, część wspólników lub wszyscy razem. Jeżeli z żądaniem wystąpi jeden wspólnik pozostali mogą wstąpić do procesu jako interwenienci uboczni. Wspólnik pozbawiony prawa reprezentacji na mocy wyroku sądowego nie może być prokurentem.

Ograniczenie umową sp. sposobu reprezentacji sp. – może nastąpić poprzez wprowadzenie zasady reprezentacji łącznej (nie jest to ograniczenie prawa do reprezentowania.) Reprezentacja łączna może polegać na = współdziałaniu wszystkich wspólników, współdziałaniu określonej liczby wspólników, współdziałaniu wspólnika z innym wspólnikiem lub prokurentem. Możliwe jest również ustanowienie reprezentacji łącznej tylko co do określonych wspólników, pozostałym pozostawiając prawo samodzielnego działania. Sposób reprezentacji sp. podlega ujawnieniu w KRS.

Brak właściwej reprezentacji = czynność jest nieważna – do czynności w imieniu sp. w ogóle nie doszło.


 

(UWAGA: Sołtysiński w Komentarzu twierdzi jednak, że przez analogię należy tu stosować art. 103 k.c. o działaniu fałszywego pełnomocnika, a zatem, że istnieje możliwość potwierdzenia czynności uwaga: komentarz dotyczy starego stanu prawnego, tj. przed wprowadzeniem art. 331 k.c.).

Wg komentarza Sołtysińskiego: czynność prawna dokonana bez umocowania lub z przekroczeniem granic umocowania jest albo nieważna (w razie dokonania jednostronnej czynności prawnej) albo dotknięta nieważnością względną (negotium claudicans). Do czynności prawnych dokonanych przez wspólników z przekroczeniem granic umocowania ograniczonego przez wymóg współdziałania należy stosować w drodze analogii art. 103, 104 k.c. – czynność może być zatwierdzona przez drugiego współuprawnionego.

Kompetencja wspólnika do reprezentowania sp. jest przedstawicielstwem ustawowym (art. 98 k.c.), wykazującym jednakże podobieństwo do reprezentacji osoby prawnej przez jej organy. Kompetencja wspólnika do reprezentowania sp. wynika bezpośrednio z ustawy, brak potrzeby wyposażania wspólnika w pełnomocnictwo.

Ale – zgodnie z art. 331 k.c., do jednostek organizacyjnych, niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. W związku z powyższym – pytanie o odpowiednie stosowanie art. 39 k.c.

Spółka jawna è FORUM

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl

Prowadzenie spraw spółki

Zob. Kodeks Spółek Handlowych

(art. 39, 40, 41 ksh)

Zasada = każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw sp.

Prowadzenie spraw sp. = dokonywanie czynności faktycznych i organizacyjnych niewywołujących skutków na zewnątrz.

Prawa prowadzenia spraw sp. nie można powierzyć O3 z wyłączeniem wspólników (zasada ta nie podlega ograniczeniu lub wyłączeniu na podstawie um. sp.). Są to prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym.

Prowadzenia spraw sp.:

 • Każdy wspólnik samodzielnie = czynności nieprzekraczających "zwykłych spraw sp."
 • Uchwała wspólników = jeżeli sprzeciw którykolwiek ze wspólników. się jej prowadzeniu, wymagana jest. (Sprzeciw może być w dowolnej formie).
 • Wszyscy wspólnicy jednomyślnie = czynności przekraczające zwykłe sprawy sp. (m.in. dec. o zmianie profilu działalności, o inwestycjach, o zmianie firmy lub siedziby sp., decyzja o utworzeniu filii sp. czy zawarcie długoterminowej um. najmu).

Czynność nagłą = może bez uchwały wspólników wykonać każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw sp.

Prowadzenia spraw sp. może być powierzone = jednemu lub kilku wspólnikom, na podstawie um. sp. lub na podstawie późniejszej uchwały wspólników, która stanowi w istocie zmianę um. sp. Uchwała taka powinna być zatem podjęta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w zasadzie jednomyślnie.

Wyłączenie prawa do prowadzenia spraw sp. = dot. pozbawia wspólników wyłącznie ich udziału w prowadzeniu zwykłych spraw. Zachowują oni prawo do współdecydowania o sprawach przekraczających zwykły zarząd, w takim przypadku wymagana jest zgoda wszystkich wspólników sp., nawet tych wyłączonych od prawa prowadzenia spraw sp.

Zasady mogą być ustalone w um. sp., np.:

 • wszyscy wspólnicy,
 • tylko część wspólników,
 • jeden wspólnik,
 • O3 i co najmniej jeden wspólnik.

Umowne postanowienia dotyczące prowadzenia spraw sp. są wiążące jedynie w stosunkach wewnętrznych między wspólnikami i nie podlegają ujawnieniu w rejestrze.

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenie spraw sp.. Odwołać prokurę może natomiast każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw sp.

Za prowadzenie spraw sp. wspólnikowi nie otrzymuje wynagrodzenia.

Prawa i obowiązki wspólnika prowadzącego sprawy sp. ocenia się w stosunku między nim a spółką według przepisów o zleceniu, a w przypadku, gdy wspólnik działa w imieniu sp. bez umocowania albo gdy wspólnik uprawniony do prowadzenia spraw sp. przekracza swoje uprawnienia – według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Spółka jawna è FORUM

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl

Pozbawienie prawa zarządu

Zob. Kodeks Spółek Handlowych

Pr. prowadzenia spraw sp. może być odebrane wspólnikowi:

1) w umowie sp.,

2) na mocy uchwały wszystkich pozostałych wspólników,

3) z ważnych powodów, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu; dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw sp..

Odjęcie wspólnikowi prawa prowadzenia spraw sp. może nastąpić z podobnych przyczyn jak odjęcie prawa reprezentacji, tj.:

 • naruszenia obowiązku lojalności wobec sp.,
 • uczestnictwa w działaniach i podmiotach konkurencyjnych,
 • wykorzystywania wiadomości powziętych w związku z prowadzeniem spraw sp. w celu niezgodnym z interesem wspólników czy dla "wzmocnienia" swojej osoby,
 • nieuczciwego postępowania lub
 • nierzetelnego wykonywania obowiązków przez wspólnika,
 • choroby, długotrwałej nieobecności.

Pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spraw sp. należy do spraw przekraczających zwykły zarząd spółką – do wytoczenia powództwa konieczna jest zgoda wszystkich pozostałych wspólników. Wspólnik przeciwko któremu ma być wytoczone powództwo jest wyłączony od głosowania.

Dopuszczalna jest regulacja umowna przyznająca prawo wytoczenia powództwa przez większość wspólników.

Wyrok sądowy ma charakter konstytutywny.

Z ważnych powodów wspólnik może żądać zwolnienia go z obowiązku prowadzenia spraw sp..

Art. 47 ksh ma charakter przepisu względnie obowiązującego.

Pozbawienie prawa do reprezentacji sp. możliwe jest tylko w 2 określonych kodeksem przypadkach. Może to nastąpić:

 1. na mocy um. sp. – zostało to przewidziane bezpośrednio w umowie sp., gdyż wspólnik przykładowo nie był zainteresowany reprezentowaniem sp., a jedynie udziałem w zyskach,
 2. na mocy orzeczenia sądu, ale w tym wypadku tylko z ważnych powodów .

Spółka jawna è FORUM

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl

Odsetki od udziału

Zob. Kodeks Spółek Handlowych

Sp. j. poniosła straty, mimo to wspólnik zażądał wypłaty odsetek od swojego udziału kapitałowego (art. 53 ksh).

Wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego nawet, gdy sp. poniosła stratę! Przepis ten ma charakter względnie obowiązujący, stosuje się go o ile um. sp. nie stanowi inaczej.

Ustawowe prawo do odsetek jest niezależne od wykazania zysku w bilansie sp.

Udział kapitałowy należy rozróżnić od udziału "spółkowego", pojmowanego jako ogól praw i obowiązków wspólnika w spółce. Udział kapitałowy wspólnika:

 • stanowi pewną wartość księgową wyrażoną w złotych i zapisaną na jego koncie w księgach handlowych.
 • jest zazwyczaj równy wartości wkładu w kapitale założycielskim sp. (o ile um. sp. nie stanowi inaczej).
 • Um. sp. może przewidywać, że udział wspólnika jest mniejszy, równy lub większy niż wartość jego wkładu.
 • może ulegać zmianie bez zmiany um. sp. – np. poprzez pobranie odsetek przy braku zysku udział kapitałowy ulega zmniejszeniu.
 • W razie uszczuplenia udziału kapitałowego wskutek strat odsetki oblicza się od zmniejszonego udziału kapitałowego. W przypadku zanotowania przez sp. zysku, należy go najpierw przeznaczyć na pokrycie straty.

Prawo do odsetek jest niezależne od wykazania zysku, ani niezależnym od samego roszczenia o wypłatę zysku. Odsetki należą się nawet, gdy sp. poniosła stratę. Jednakże nadmierne korzystanie z tego prawa może zagrażać wypłacalności sp. i prowadzić do jej upadłości. Według doktryny można takie postępowanie uznać za nadużycie prawa (art. 5 kc), gdy istnieje rzeczywiste niebezpieczeństwo niewypłacalności sp.. Jak się powszechnie przyjmuje um. sp. może prawo do odsetek od udziału kapitałowego wyłączyć, ewentualnie ograniczyć.

Spółka jawna è FORUM

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl